Aydınlatma Metni

Kullanıcılarına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden MAYBES KİTAP KIRTASİYE EĞİTİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ("www.maybesokul.com.tr") tarafından maybesokul.com.tr'nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak maybesokul.com.tr müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. maybesokul.com.tr ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.maybesokul.com.tr adresinde yer alan maybesokul.com.tr Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  maybesokul.com.tr tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi maybesokul.com.tr'un ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
  • maybesokul.com.tr'unfaaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi maybesokul.com.tr tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
  • Hukuk işlerinin takibi
  • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
  • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
  • maybesokul.com.tr'nin iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

  maybesokul.com.tr tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza(yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz maybesokul.com.trtarafından sözleşme, ilgili internet siteleri gibi kanallardanelektronik ortamda ve/veya yazılı olarak toplanmaktadır.

  Kişisel verileriniz ayrıca Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni'nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 4. maybesokul.com.tr Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

  maybesokul.com.tr, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni'ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

  maybesokul.com.tr ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz yukarıda detayları verilen Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kanun'un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.maybesokul.com.tr adresinde yer alan maybesokul.com.tr Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda belirtilen yöntemlerle maybesokul.com.tr'ailetebilirsiniz. maybesokul.com.tr talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, maybesokul.com.tr'un Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.